คำชี้แจง

ระบบรับส่ง LAB และลงทะเบียนนอกระบบ

จุดประสงศ์ที่สำคัญ อย่างยิ่งคือการ ส่งข้อมูล รวดเร็ว ปลอดภัย

ถึงหน่วยงานที่เกี่ยว ข้อง และผู้ที่เกี่ยวข้อง