ผู้ป่วยใน
ภาพรวม อัตราการครองเตียง
Kpi-Temp By Ward รายเดือน รายเดือน
ภาพรวมวันนอน เฉลี่ย
Kpi-Temp By Ward รายเดือน รายเดือน
ภาพรวมอัตราตายผู้ป่วยใน
Kpi-Temp By Ward รายเดือน รายเดือน
อัตรการเสียชีวิตด้วยโรค AMI ในผู้ป่วยใน
Kpi-Temp By Ward รายเดือน รายเดือน
000
1
1
1
1
1
1
2