ภาพรวม อัตราการครองเตียง
Kpi-Temp By Ward รายเดือน รายเดือน
ภาพรวมวันนอน เฉลี่ย
ภาพรวมอัตราตายผู้ป่วยใน
อัตรการเสียชีวิตด้วยโรค AMI ในผู้ป่วยใน
Readmitted In 28 Day
000
1
1
1
1
1
1
2
copyright@IT_Warinchamramp@ hospital 2559 pematee@yahoo.com